Skip to main content

Esch sträicht ëmstriddene Paragraf iwwer WGen

Submitted by Fabio Spirinelli on 14 December 2021

De Versuch vum Escher Schäfferot, fir iwwer d'Bautereglement Colocatiounen ze reglementéieren, ass gescheitert. Den entspriechende Paragraf gouf elo gestrach. Den Inneministère hat säi Veto ageluecht, mam Argument datt d'Bautereglement net do wier fir d'Zesummeliewe vu Mënschen ze reguléieren. Fir géint onwierdeg Wunnkonditioune virzegoen, wéilt d'Gemeng Esch amplaz verstäerkt d'Bautepolice fir Kontrollen asetzen.

Isabel Scott, Radio 100,7, 04.11.2021

Ajouter un commentaire

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.